Antidepressiva läkemedel

Depression kan behandlas på olika sätt. Det beror på vilken typ och grad av depression man har och vad som passar ens personlighet. Man kan till exempel få psykoterapi, stödsamtal behandling med antidepressiva läkemedel eller träning vid lindriga och måttliga depressioner hjälper de olika behandlingsformerna ungefär lika bra, det är individuellt vad som passar bäst. Vid svåra depressioner hjälper läkemedel bättre än de andra behandlingsformerna, även om man kan ha god nytta av att även få psykoterapi och träning.


Farmakologisk behandling
Depression är idag en folksjukdom som drabbar varannan kvinna och var fjärde man i Sverige. En allt större del av Sveriges befolkning tar antidepressiva preparat så som, lugnande och SSRI, det som tidigare så flitigt omskrev som "lyckopiller". Under de senaste tio åren har antalet patienter som tar antidepressiva läkemedel ökat med
nästan 25 procent. Enligt siffror från Socialstyrelsen var det under år 2015 drygt 1,6 miljoner individer i Sverige, det vill säga cirka 17 procent av befolkningen som tog antidepressiva läkemedel vilket är ca 45 % över EU-genomsnittet.


Det finns olika sorters antidepressiva läkemedel. Gemensamt för dessa är att alla preparat ökar aktiviteten i vissa nervbanor i hjärnan, vilka använder serotonin eller noradrenalin som signalämnen. SSRI är den mest använda typen av antidepressiva läkemedel och är förstahandsvalet vid farmakologisk behandling. Läkemedlet hindrar signalsubstansen serotonin i hjärnan från att återupptas i nervcellens synapser. På det sättet blir den kvar längre tid där den utövar sin nytta.


SNRI fungerar likadant som SSRI men påverkar mängderna av både serotonin och noradrenalin i hjärnan. SNRI används oftast om man inte har fått tillräcklig effekt av SSRI.


Tricykliska antidepressiva, TCA fungerar också genom att öka mängden serotonin och noradrenalin i hjärnan. De har funnits länge och har fler biverkningar än andra antidepressiva läkemedel. De används oftast vid svår depression eller om andra antidepressiva inte har fungerat.
Generellt när det gäller antidepressiva läkemedel handlar det oftast om behandling under lång tid och relativt höga doser. Även om det finns vetenskapligt stöd för denna behandling så har användningen av dessa läkemedel ifrågasatts utifrån flera olika synvinklar, så som höga kostnader och alvarliga biverkningar. Det har även visat sig att många som får läkemedel mot psykisk ohälsa inte fullföljer behandlingen.
Hur de olika medicinerna upplevs skiljer sig från person till person och beror även på vilken dos du tar. Äldre läkemedel ger fler biverkningar än nya. Biverkningarna minskar ofta efter några veckors medicinering. Exempel på biverkningar är hjärtklappning, minskad sexlust, svettningar samt sömnproblem. Biverkningarna ökar och de positiva effekterna minskar ju äldre du blir.


Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det råder inga tvivel om att psykofarmaka är ett oerhört viktigt verktyg för att behandla stressrelaterade psykiska sjukdomar. Behandlingen medför både positiva och negativa effekter och är förenat med biverkningar. Behandlingen fungerar mycket väl för vissa och sämre för andra och det gäller alltid att överväga risk kontra nytta med läkemedelsbehandling. Det är även värt att fundera på att vid lindriga och måttliga depressioner hjälper de olika
behandlingsformerna (KBT, Träning och psykofarmaka) ungefär lika bra.


https://www.1177.se/behandling--hjalpmedel/behandling-med-lakemedel/lakemedel-