Styrketräning och depression

Det är inte bara musklerna som har nytta av tiden du spenderar i gymmet utan även hjärnan. De traditionella och vanligaste metoderna för behandling av depression är medicinering och psykoterapi. För individer som är diagnosticerade med lindrig till måttlig depression kan dock träning vara både kostnadseffektivt och leda till minskade depressiva symtom.

Vilken typ av träning är mest effektiv?

Konditionsträning har studerats mer än styrketräning.

Konditionsträning har i en rad studier visat sig vara effektivt för patienter som har blivit diagnosticerade med depression. Något som det finns mycket mindre information om i sammanhanget är styrketräning. Både på grund av färre antal studier totalt sett, men också på grund av att det inte gjorts många studier där både styrke- och konditionsträning ingått, vilket gör det svårt att jämföra träningsformernas effektivitet.

I den ansedda tidskriften JAMA Psychiatry publicerades under 2018 en metaanalys, som går igenom den forskning som finns angående hur styrketräning påverkar depressiva symptom.

I studien sammanställdes resultatet från sammanlagt 33 vetenskapligt granskade studier angående styrketräning vid depression. Totalt inkluderades 1877 deltagare varav 947 utförde styrketräning och resten tillhörde kontrollgrupper. Styrketräningsuppläggen som de inkluderade studierna använde sig av sträckte sig från sex till 52 veckor i längd, med en medellängd på 16 veckor.

Träningsfrekvensen låg mellan två och sju dagar per vecka, där det vanligaste var att man avsatte tre tillfällen per vecka till träning.

Resultaten visar att i samtliga studier såg man en koppling mellan att styrketräna och minskade depressiva symptom. Oavsett hur ofta deltagarna tränade, oavsett hur länge deras pass varade, oavsett träningens intensitet och oavsett om deltagarna ökade i styrka eller inte resulterade styrketräning i en signifikant minskning av deras symptom

Sammanfattning

Trots vissa brister i resultatet av metaanalysen visar denna studie att styrketräning minskar depressiva symtom. Det finns idag ingen konsensus kring vilken dos eller intensitet på styrketräning som är mest lämplig vid depression. Informationen från denna metaanalys säger oss egentligen bara ATT det är bra med styrketräning men vi saknar riktlinjer för vilken typ av styrketräning som har störst effekt på det psykiska måendet.

Referens

Gordon BR, McDowell CP, Hallgren M, Meyer JD, Lyons M, Herring MP. Association of Efficacy of Resistance Exercise Training With Depressive Symptoms: Meta-analysis and Meta-regression Analysis of Randomized Clinical Trials. JAMA Psychiatry. 2018;75(6):566–576. doi:10.1001/jamapsychiatry.2018.0572